Jesteś tutaj

Informacje dla studentów

Biologia z genetyką

stacjonarny egzamin elektroniczny dla studentów 1 roku – kierunek farmacja

drugi termin

informacja

Uwaga!

Studenci nieobecni na egzaminie 

Zgodnie z Regulaminem studiów w WUM z października 2020 roku §26 ust. 8 - w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, studentowi przysługuje dodatkowy termin egzaminacyjny. O przyczynie nieprzystąpienia do egzaminu student powiadamia egzaminatora najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po terminie egzaminu. Zaświadczenie lekarskie usprawiedliwiające nieobecność, student dostarcza do egzaminatora w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia zaświadczenia, ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po terminie egzaminu. Dodatkowy termin egzaminu ustala egzaminator w porozumieniu z dziekanem. Egzamin taki traktuje się jako składany w pierwszym terminie.

BIOLOGIA Z GENETYKĄ – EGZAMIN w roku akad. 2020/2021

Stacjonarny egzamin elektroniczny dla studentów 1 roku – kierunek farmacja

Egzamin - informacja

Zajęcia z biologii z genetyką w roku akademickim 2020/2021

Zajęcia z biologii z genetyką odbywają się tylko w semestrze 1 w formie wykładów (14 godz.), ćwiczeń (27 godz.) i seminariów (9 godz.).

Wykłady - zdalnie na platformie Microsoft Teams

Seminaria - zdalnie na platformie Microsoft Teams

Ćwiczenia - zajęcia stacjonarne (Wydział Farmaceutyczny, ul. Banacha 1, Sala Rady Wydziału, kostka 2, poziom -1). Niektóre zagadnienia również zdalnie (e-learning, MS Teams). Patrz poniżej plik: Biologia z genetyką_Plan zajęć_2020/2021.

Kolokwia i kartkówki będą odbywały się w trakcie zajęć stacjonarnych.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu elektronicznego.

Biologia zgenetyką_Plan zajęć_2020/2021

UWAGA!  

Przepisanie oceny z przedmiotu: biologia z genetyką

Osoby, które studiowały na innych uczelniach i miały przedmiot – biologia z genetyką oraz chcą przepisać uzyskaną tam ocenę z tego przedmiotu powinny złożyć drogą mailową (agnieszka.pietrosiuk@wum.edu.pl) skany następujących dokumentów:

Podanie.

Sylabus przedmiotu.

Kartę przebiegu studiów.

Podstawowym warunkiem przepisania oceny jest zdany egzamin z tego przedmiotu. Jeśli przedmiot kończył się zaliczeniem przepisanie oceny nie jest możliwe.