Jesteś tutaj

Biologia z genetyką

Cel nauczania i zakres przedmiotu

Celem nauczania biologii z genetyką jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z cytologii, genetyki i parazytologii. Znajomość zagadnień z cytologii organizmów eukariotycznych jest niezbędna do zrozumienia innych przedmiotów o charakterze biologicznym wykładanych w czasie studiów, zwłaszcza w  modułach programowych, tj.: Biomedyczne i Humanistyczne Podstawy Farmacji; Biofarmacja i Skutki Działania Leków.

Dla przyszłych farmaceutów ważna jest również wiedza dotycząca podstawowych zagadnień z genetyki ze szczególnym uwzględnieniem chorób genetycznych oraz zagadnień z parazytologii lekarskiej i chorób pasożytniczych.

Program nauczania

Tematyka wykładów
1. Cel i formy nauczania biolgii z genetyką. Zasadnicze różnice w budowie komórek Procaryota i Eucaryota. Organella komórkowe.
2. Budowa i funkcja wielkich cząsteczek biologicznych.
3. Budowa błon biologicznych. Podstawowe składniki lipidowe i rodzaje białek błonowych.
4. Podstawy transportu substancji przez błony: dyfuzja bierna, dyfuzja ułatwiona, transport aktywny.
5. Sortowanie białek w komórce. Udział retikulum endoplazmatycznego i aparatu Golgiego w modyfikacji i sortowaniu białek.
6. Mechanizm transportu pęcherzykowego: kompleksy opłaszczające, adaptyny. Endocytoza, fagocytoza i egzocytoza, endosomy, lizosomy.
7. Mechanizm transportu pęcherzykowego: kompleksy opłaszczające, adaptyny. Endocytoza, fagocytoza i egzocytoza, endosomy, lizosomy c.d.
8. Cytoszkielet.
9. Substancja pozakomórkowa.
10. Adhezja komórek i typy połączeń międzykomórkowych.
11. Prawidłowy i nieprawidłowy kariotyp człowieka.
12. Podstawy mechanizmów regulacji cyklu komórkowego. Wybrane białka biorące udział w regulacji cyklu komórkowego i konsekwencje mutacji kodujących je genów.
13. Przyczyny mutacji genowych spontanicznych i indukowanych. Wybrane mutageny chemiczne i fizyczne wpływające bezpośrednio na DNA.
14. Starzenie się i śmierć komórek. Nekroza i apoptoza.
15. Parazytologia - leki przeciwpasożytnicze.

Tematyka ćwiczeń 

 1. Porównanie budowy komórki roślinnej i zwierzęcej.

 2. Substancje zapasowe o znaczeniu diagnostycznym występujące w komórkach roślinnych.         

 3. Mitoza, mejoza, kariotyp Vicia faba oraz Seminarium 1.

 4. Działanie związków chemicznych na dzielącą się komórkę (kolchicyna, kofeina, talidomid, ledakrin).

 5. Mutageneza środowiskowa.

 6. Prawidłowy i nieprawidłowy kariotyp człowieka.

 7. Składniki morfotyczne krwi ludzkiej, funkcje.

 8. Zmiany cytologiczne w budowie komórek nowotworowych.

 9. Mikroskopia elektronowa.

 10. Substancja pozakomórkowa.

 11. Parazytologia ogólna – Seminarium 2. Pierwotniaki (Giardia lamblia, Trypanosoma brucei Trypanosoma gambiense, Trichomonas vaginalis).  

 12. Pierwotniaki c.d. (Leiszmania donovani, Entamoeba histolytica, Plasmodium malariae, P. vivax, P. falciparum, Toxoplasma gondii).

 13. Przywry i tasiemce (Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum, Clonorchis sinensis, Taenia solium, Taenia saginata, Diphyllobothrium latum, Echinococcus granulosus).

 14. Nicienie (Strongyloides stercoralis, Ascaris lumbricoides hominis, Enterobius vermicularis, Trichinella spiralis, Trichiuris trichiura. Zewnętrzniaki:  Sarcoptes scabiei, Ixodes ricinus. 

 15.  Zewnętrzniaki c.d. (Pediculus humanus, Leptopsylla  segnis, Musca domestica).


Tematy seminariów
Seminarium 1: Cytologia – cykl życiowy komórki.
Seminarium 2: Parazytologia ogólna:

a) klasyfikacja pasożytów na podstawie różnych kryteriów
b) rodzaje współżycia organizmów zwierzęcych
c) metody wykrywania i zwalczania pasożytów
d) drogi i źródła inwazji pasożytów
e) mechanizmy oddziaływania pasożytów na żywiciela
f) morfologiczne i fizjologiczne cechy adaptacyjne pasożytów
g) profilaktyka chorób pasożytniczych.

Seminarium 3: Prawidłowy i nieprawidłowy kariotyp człowieka.


Formy kontroli i ocena wyników nauczania oraz szczegółowy regulamin pracowni podany jest do wiadomości studentów na pierwszych ćwiczeniach i wywieszony na tablicy ogłoszeń Zakładu.
Egzamin z biologii z genetyką jest testowyi odbywa się w sesji zimowej w terminie zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.